ضرورت آموزش فن بیان

در این مقاله به ضرورت آموزش فن بیان و بررسی نقش آن در مقاطع سرنوست ساز زندگی پرداخته شده است.